Personvernerklæring

Vi er First Rent a Car Norway AS med org.nr. 985 588 392 («utleieren«) og er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Vi driver den norske utleievirksomheten av kjøretøy under varemerket HERTZ. Alle referanser i denne personvernerklæringen til «vi», «oss» og «vår» skal anses som en referanse til utleieren.

Dette er et oversiktlig sammendrag for å forklare hvordan vi samler inn, behandler, oppbevarer og ellers bruker opplysninger om deg, samt om dine rettigheter i forhold til disse opplysningene. For mer inngående informasjon kan du lese den fullstendige personvernerklæringen nedenfor.

 

INNSAMLING

 • Vi kan samle inn opplysninger om deg på en rekke ulike måter, som bl.a. omfatter, men ikke er begrenset til, leiestasjoner, kiosker, telefonsamtaler, kundeservicekontakt, mobiltelefonapper, nettsted, leiebiler og andre kilder, inkludert tredjepartsleverandører og forretningspartnere.
 • Vi samler inn informasjon fra kunder under bestillingsprosessen og leietransaksjonen, for eksempel navn, adresse og kredittkortinformasjon.
 • Vi benytter informasjonskapsler og andre elektroniske verktøy for å samle inn statistisk informasjon om din bruk av våre nettsteder i henhold til dine anvisninger.
FORMÅL

 • Opplysningene som du gir, brukes for å gi deg de tjenestene du etterspør.
 • Vi vil bruke de kontaktopplysningene som du oppgir, til å kommunisere med deg for å gi deg disse tjenestene.
 • Vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon om våre tjenester i de tilfellene dette er godkjent av deg.
 • Vi bruker personlig informasjon til våre egne analytiske formål og for å gjøre det mulig for oss å hjelpe våre kunder ved å forbedre våre tjenester og nettsider.
DELING

 • Vi kan gi opplysningene dine til utvalgte tredjepartsleverandører.
 • Vi selger ikke opplysningene dine til tredjeparter, men kan med ditt samtykke dele opplysningene dine med tredjepart i markedsføringsøyemed.
 • Opplysningene dine kan bli ført ut av bostedslandet ditt til land som f.eks USA for behandling og lagring i samsvar med gjeldende lov.
 • Opplysningene dine kan bli ført ut av bostedslandet ditt for å tilby tjenester du etterspør.
LAGRINGSTID OG SIKKERHET

 • Vi tar nødvendige forholdsregler for å beskytte personopplysninger mot tyveri, uautorisert bruk, utlevering eller endring.
 • Vi jobber for å opprettholde hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger.
 • Vi beholder vanligvis kundeinformasjon så lenge vi mener det er nødvendig for å oppnå hensikten som opplysningene ble samlet inn for, eller som er tillatt eller påkrevd ved lov.

 

DINE RETTIGHETER

 • Du har rett til å få tilgang til, se gjennom eller oppdatere de opplysningene vi har om deg.
 • I spesielle tilfeller kan du også be om korreksjon eller sletting av dine personopplysninger, begrensning av vår behandling, eller du kan protestere mot en viss behandling.
 • Vi skal gjøre vårt beste for å etterkomme din forespørsel, men forbeholder oss retten til å innføre noen restriksjoner og krav.
 • I de tilfellene der vi bruker samtykke som grunnlag for behandling, kan du alltid tilbakekalle samtykket.
SPØRSMÅL OG ENDRINGER

 • Hvis du har spørsmål eller lurer på hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss som angitt i den fullstendige personvernerklæringen.
 • Vi kan endre denne erklæringen når som helst, men endringene vil ikke få tilbakevirkende kraft.
 • Vi vil varsle deg via vårt nettsted når vi gjør vesentlige endringer.
 • Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 24. mai 2018.

 

 

Personvernerklæring

 

1. Innledning

Vi er First Rent a Car Norway AS med org.nr. 985 588 392 («utleieren») og er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Vi driver den norske utleievirksomheten av kjøretøy under varemerket HERTZ. Alle referanser i denne personvernerklæringen til «vi», «oss» og «vår» skal anses som en referanse til utleieren. Du finner våre kontaktopplysninger på slutten av denne personvernerklæringen.

Vi respekterer din integritet og beskytter dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver blant annet for hvilke formål vi behandle dine personopplysninger, hvem vi deler dem med, og hvilke rettigheter du har i forhold til dine personopplysninger.

 

2. Omfanget av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen omfatter utleierens behandling av leietakerens personopplysninger i forbindelse med utleie av kjøretøy. Vi bruker et nettverk av franchisetakere i forbindelse med våre tjenester, men de er alle selvstendige selskaper. Vi er derfor ikke ansvarlige for våre franchisetakers behandling av dine personopplysninger eller andre tredjeparter som du kan komme i kontakt med.

 

3. Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi, til hvilket formål, og på hvilket rettslig grunnlag baserer vi vår behandling av personopplysninger?

Utleieren behandler følgende kategorier av personopplysninger på den måten og til de formålene som det redegjøres for i tabellene nedenfor.

Utleieren behandler dine personopplysninger til de formålene som angis i tabellene nedenfor. Til hvert formål må utleieren basere sin behandling på et rettslig grunnlag. Et rettslig grunnlag kan for eksempel være (i) ditt samtykke til den spesifikke behandlingen; (II) at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale der du er en avtalepartner, eller (III) ved en avveining av interesser der utleieren eller en tredjepart har en berettiget interesse som veier tyngre enn interessen for at dine personopplysninger ikke skal behandles. Tabellene nedenfor viser det rettslige grunnlaget som utleieren baserer sin behandling på til de respektive formålene, og hvor lenge vi vil beholde dine personopplysninger.

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Håndtere bestilling og utleie av kjøretøy.
 • Levering (inkludert varsling og kontakter angående levering).
 • Identitets- og førerkortkontroll ved utlevering av kjøretøy.
 • Kredittopplysninger for å sikre førerens betalingsevne.
 • Håndtere betaling (herunder analyse av mulige betalingsløsninger, som kan omfatte en kontroll av betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger).
 • Tilpasning av kjøretøy i henhold til leietakerens ønsker.
 • Kontroll av målerstand i kjøretøyet før og etter at det er levert.
 • Kontroll av om leietakeren er registrert på informasjonslisten til bilutleiefirmaene i Norge.
 • Adressekontroll.
 • Håndtere klager og garantisaker.
 • Kontrollere om det er tilkommet rushtidsavgift eller broavgift i leieperioden.
 • Navn.
 • Fødselsnummer.
 • Førerkort og førerkortnummer.
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Betalingsinformasjon (kredittkortnummer, transaksjonsbeløp, reservasjon av beløp på kredittkort).
 • Kopi av identitetsdokument (førerkort, førerkortnummer).
 • Kredittopplysninger fra kredittopplysningsselskaper.
 • Betalingshistorikk.
 • Leieinformasjon (hvilket kjøretøy som er leid inn, innenfor hvilket geografisk område kjøretøyet kan brukes, stedet for avhenting og levering av kjøretøy, eventuelle restriksjoner på bruk av kjøretøy, f.eks. forbud mot bruk av kjøretøy som hjelp til å taue andre kjøretøy, hvilke ønsker om tillegg og tilpasninger som etterspørres av leietakeren, f.eks. barnesete).
 • Der det er aktuelt, navnet og adressen til arbeidsgiveren.
 • Informasjon om kjørestrekning og drivstofforbruk.
 • GPS-posisjon (bare for rushtids- og broavgift).
Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtalen. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til leieavtalen med leietakeren.
Lagringsperiode: I leieavtalens avtaleperiode og i en periode på inntil 3 år etterpå for å kunne håndtere eventuelle klagesaker samt i den tiden det tar å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Håndtere
kundeservicesaker.
 • Identifikasjon.
 • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til kundeservice (via telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier).
 • Undersøkelser av og støtte ved klager og reklamasjoner i forbindelse med bruken av våre tjenester, f.eks. når vi hjelper deg med å løse et problem som har oppstått i forbindelse med at du har leid en bil av oss.
 • Navn.
 • Fødselsnummer.
 • Førerkort og førerkortnummer.
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Kopi av identitetsdokument.
 • Opplysninger som gis av leietakeren i reklamasjonssaken.
 • Opplysninger om leietidspunkt, leiested, eventuelle feil/klager.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke vår og din berettigede interesse av å håndtere klager og kundeservicesaker.
Lagringsperiode: Frem til at kundeservicesaken er avsluttet og i den perioden som er nødvendig for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
For å oppfylle rettslige forpliktelser
 • Bokføring av økonomiske transaksjoner.
 • Nødvendig håndtering for oppfyllelse av rettslige forpliktelser i henhold til lovkrav, dommer eller myndighetsbeslutninger (f.eks. bokføringsloven, lov om bilutleie).
 • Navn.
 • Fødselsnummer.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse og e-post).
 • Betalingshistorikk.
 • Betalingsinformasjon.
 • Din korrespondanse.
Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse. Denne innsamlingen av dine personopplysninger kreves i henhold til lov. Hvis opplysningene ikke gis, kan ikke vår juridiske forpliktelse oppfylles, og vi blir derfor tvunget til å nekte deg å leie kjøretøyet.
Lagringsperiode: Inntil 3 år fra leieavtalen er utløpt og 5 år for bokføring.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
§ Markedsføring
 • Sende målrettede tilbud og rabatter samt inspirerende innhold.
 • Analysere den informasjonen vi innhenter til formålet for å kategorisere deg i en passende målgruppe, som danner grunnlaget for målrettede tilbud og rabatter og annen tilpasset kommunikasjon.
 • Navn.
 • Kontaktopplysninger (f.eks. e-post og adresse).
 • Kjønn.
 • Informasjon om Frequent Flyer- og andre bonus-/lojalitetsprogrammer som du er medlem av.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å etterkomme vår berettigede interesse av å tilby våre tjenester, og av at kunden tar del i de tilbudene der kunden er medlem.
Lagringsperiode: 2 år fra leieavtalen er utløpt.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Undersøkelse av skader på kjøretøy
 • Oppretting av skademelding til forsikringsselskaper.
 • Kommunikasjon med leietakeren for å få informasjon om hendelsesforløpet.
 • Undersøkelse av hvordan skaden er oppstått på kjøretøyet.
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Førerkort og førerkortnummer.
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Kopi av identitetsdokument.
 • Opplysninger om leieobjektet.
 • Informasjon gitt av leietakeren i forbindelse med undersøkelse av saken, f.eks. bruk av kjøretøyet.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å dekke vår og din berettigede interesse av å undersøke skader på kjøretøyet.
Lagringsperiode: Opplysningene vil bli behandlet inntil undersøkelsen av den oppståtte skaden er fullført og eventuell erstatning fra forsikringsselskaper er utbetalt, samt for den tiden som er nødvendig for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Kundeundersøkelser
 • Utvikle og analysere resultater fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser.
 • Lage statistikk over bruken av våre tjenester basert på de personopplysningene som er samlet inn til formålet.
 • Navn.
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Informasjon om Frequent Flyer- og andre bonus-/lojalitetsprogrammer som du er medlem av.
 • Leiehistorikk.
 • Svarene du gir i kundeundersøkelsen.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å etterkomme vår berettigede interesse av å foreta kundeundersøkelser for å utvikle våre tilbud og HERTZ’ tilbud generelt som franchiseorganisasjon, noe som inkluderer franchisegivere/franchisetakere.
Lagringsperiode: Opplysningene vil bli behandlet i 1 år etter at kundeundersøkelsen er foretatt.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
Sikre at utleide kjøretøy brukes innenfor det avtalte geografiske området.
 • Kontrollere hvor kjøretøyet befinner seg hvis det ikke returneres i tide, eller hvis kjøretøyet kjører utenfor det avtalte geografiske området, samt kontakt med leietakeren i forbindelse med dette.
 • Navn.
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • GPS-posisjon.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å etterkomme vår berettigede interesse av å fremsette, hevde og forsvare rettslige krav.
Lagringsperiode: Opplysningene blir behandlet i leieavtalens avtaleperiode samt i den perioden som er nødvendig for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
Tilbud om rabatt (for eksempel til medlemmer i en fagforening).
 • Registrering av leietakers CDP-nummer (en rabattkode basert på medlemskap, ansettelse eller lignende) i forbindelse med utleie av kjøretøy for å realisere rabatten.
 • For bilutleie – se tabellen over.
 • Navn
 • Personnummer
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • CDP-nummer.
Rettslig grunnlag: Rettslige krav. Behandlingen er nødvendig for å etterkomme vår og leietakerens berettigede interesse av å fremsette, hevde og forsvare rettslige krav.
Lagringsperiode: Opplysningene blir behandlet i leieavtalens avtaleperiode samt i den perioden som er nødvendig for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav, særlig i forhold til leietakeren.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
Tilbud om kjøretøy tilrettelagt for funksjonshemninger
 • Informasjon om hvilke typer spesialtilpassede biler som tilbys.
 • Reservering av kjøretøy med den spesialtilpasningen som leietakeren har bestilt.
 • For bilutleie – se tabellen over.
 • Navn
 • Kontaktopplysninger (e-postadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Leietakers valg av spesialtilpasset kjøretøy.
Rettslig grunnlag: Samtykke. Siden opplysninger om behov for kjøretøy med spesialtilpasning for funksjonshemninger kan betraktes som sensitive personopplysninger, behandler vi slik informasjon på grunnlag av det samtykket du gir når du bestiller kjøretøyene våre. Du har når som helst rett til å tilbakekalle samtykket du har gitt, ved å kontakte oss via kontaktopplysningene i punkt 11. Vær oppmerksom på at dersom du velger å tilbakekalle ditt samtykke før du leier bilen, vil vi ikke lenger kunne tilby deg det spesialtilpassede kjøretøyet du har valgt. Vær også oppmerksom på at et tilbaketrukket samtykke ikke påvirker lovligheten av den behandlingen som allerede er foretatt, basert på det tidligere avtalte samtykket før det ble tilbakekalt.
Lagringsperiode: Opplysningene blir behandlet i leieavtalens avtaleperiode eller til du tilbakekaller samtykket, samt i den perioden som er nødvendig for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
Evaluere, utvikle og forbedre tjenestene våre
 • Å følge kjøretøyet for å gi informasjon på turen med tanke på historie, fritidsinteresser, restauranter, bensinstasjoner eller andre steder eller tjenester av interesse.
 • GPS-posisjon.
 • Steder eller tjenester av interesse
Rettslig grunnlag: Samtykke. Vi vil be deg om å gi ditt samtykke til å foreta behandlingen for ovennevnte formål. Å gi samtykke er helt frivillig, men det er nødvendig for at vi skal kunne tilby de tjenestene du velger å bruke.
Lagringsperiode: 2 år etter at leieavtalen er utløpt.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Evaluere, utvikle og forbedre tjenestene våre
 • Å dele informasjon om dine kjøreegenskaper eller kjøretøydata (f.eks. veiforhold) med deg, din arbeidsgiver eller andre som leier sammen med deg.
 • Kjøreegenskaper
 • Kjøretøydata (f.eks. veiforhold).
 • GPS-posisjon.
Rettslig grunnlag: Samtykke. Vi vil be deg om å gi ditt samtykke til å foreta behandlingen for ovennevnte formål. Å gi samtykke er nødvendig for at vi skal kunne tilby de tjenestene du velger å bruke.
Lagringsperiode: 2 år etter at leieavtalen er utløpt.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester og systemer for kundene generelt.
 • Tilpasning av tjenester for å bli mer brukervennlig (f.eks. endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsstrømmen eller for å fremheve funksjoner som ofte brukes av kunder i våre digitale kanaler).
 • Utvikling av dokumentasjon for å utvikle og forbedre vårt utvalg av kjøretøy, utleiestasjoner eller utleveringssteder.
 • Utvikling av dokumentasjon for å forbedre IT-systemer for generelt å øke sikkerheten til selskapet og våre besøkende/kunder.
 • Analysere de opplysningene vi samler inn til formålet. Basert på de opplysningene vi samler inn (f.eks. kjøpshistorikk, alder og kjønn) legges du inn i en kundegruppe (såkalt kundesegment), der det senere foretas analyser på et aggregert nivå, uten noen kobling til deg som enkeltperson. Resultatene fra analysen danner grunnlaget for å forbedre våre tjenester.
 • Alder.
 • Kjønn.
 • Bostedsområde.
 • Korrespondanse og tilbakemeldinger vedrørende våre tjenester.
 • Kjøps- og bruker genererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
 • Tekniske data om enhetene som brukes og innstillingene av dem (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform). Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, innloggingsmetode, hvor og hvor lenge ulike sider ble besøkt, responstider, nedlastingsfeil, hvordan du når og forlater tjenesten osv.
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å etterkomme vår og våre kunders berettigede interesse av å evaluere, utvikle og forbedre tjenester, produkter og systemer.
Lagringsperiode: Fra innsamling og 3 år etterpå.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
Profilering
 • Dele dine personopplysninger med tredjeparter.
 • Tillate at en tredjepart analyserer de opplysningene vi samler inn til formålet, sine egne og offentlig tilgjengelige opplysninger. Basert på disse opplysningene blir du lagt inn i en kundegruppe (såkalt kundesegment). Resultatene fra analysen danner grunnlaget for målrettet markedsføring til kundesegmenter.
 • E-post.
 • Postnummer.
Rettslig grunnlag: Samtykke. Vi vil be deg om å gi ditt samtykke til å foreta behandlingen for ovennevnte formål. Å gi samtykke er nødvendig for at vi skal kunne sende tilpassede tilbud samt forslag og informasjon til deg personlig.
Lagringsperiode: 2 år etter at leieavtalen er utløpt.

 

Formål Behandlinger Kategorier av
personopplysninger
Markedsføring via tredjeparter
 • Dele dine personopplysninger med tredjeparter.
 • Tillate tredjeparter der du er medlem, å sende målrettede tilbud til deg.
 • Tillate tredjeparter der du er medlem, å opprette en profil av deg for å nå ut til personer med tilsvarende profil som du, og som også er medlemmer hos slike tredjeparter.
 • E-post
Rettslig grunnlag: Samtykke. Vi vil be deg om å gi ditt samtykke til å foreta behandlingen for ovennevnte formål. Å gi samtykke er nødvendig for at vi skal kunne sende tilpassede tilbud samt forslag og informasjon til deg personlig.
Lagringsperiode: 2 år etter at leieavtalen er utløpt.

 

Formål Behandlinger Kategorier av personopplysninger
Rapportering til bilutleieforbundet i Norge

 

 • Rapportering til informasjonslisten til bilutleieforbundet i Norge over opplysninger om leietakerens brudd på leievilkår og at vedkommende er årsak til skade på utleide kjøretøy.
 • Navn.
 • Fødselsnummer.
 • Førerkort og førerkortnummer.
 • Grunner til rapportering, se mer under punkt 7.1(f).
Rettslig grunnlag: Allmenn interesse eller berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse. Kredittopplysninger anses å ha allmenn interesse, og utleierens rapportering er en forutsetning for at bilutleieforbundet i Norge skal føre en slik informasjonsliste. Behandlingen er nødvendig for å etterkomme vår og andre utleieres berettigede interesse av å fremsette, hevde og forsvare rettslige krav.
Lagringsperiode: Dokumentasjonen for rapportering lagres til informasjonen er publisert av bilutleieforbundet i Norge og slettes innen 72 timer etter rapportering.

 

4. Samtykke

Vi innhenter ditt samtykke til de respektive formålene som fremgår av tabellen ovenfor. Du har rett til når som helst å tilbakekalle et samtykke du har gitt, uten å oppgi noen grunn. Vi vil ikke foreta noen behandling av dine personopplysninger til dette formålet uten at du først har gitt ditt frivillige samtykke

 

5. Hvor samler vi inn dine personopplysninger fra?

Utleieren behandler personopplysninger som er samlet inn direkte fra deg, inkludert, men ikke begrenset til:

5.1 Ved elektronisk bestilling

 • Vårt nettsted
 • Våre kiosker
 • Våre mobile applikasjoner
 • Våre offisielle sider i sosiale nettverk
 • Din enhets nettleser
 • Tredjeparters sosiale nettverk

5.2 Manuell bestilling

 • Samtaler til eller fra vår bestillingstjeneste, kundeservice, veihjelp, kundekontakt eller medlemssenter
 • Samarbeid med våre ulike agenter, franchisetakere til og franchisegivere av varemerket HERTZ
 • Fysiske utleiestasjoner som betjenes av personale
 • Teknologi integrert i kjøretøyene, utstyrsteknologi eller via telematikk
 • I forbindelse med en bestilling (til og med en oppgitt eller avbrutt bestilling), utleie av kjøretøy eller utstyr eller kjøp av kjøretøy eller utstyr
 • Bestillinger du foretar hos oss via franchisetakere, reisebyråer eller meglere, på nettet eller fysisk
 • Transaksjoner som du gjennomfører med oss, våre franchisetakere til og franchisegivere av varemerket HERTZ og representanter, inkludert alternativer du velger, avgifter som påløper og eventuelle hendelser eller ulykker som kan skje
 • Når du deltar i våre medlemskapsprogrammer
 • CDP-sponsorer eller sponsorer av kampanjekoder, tilknytninger eller spesielle rabattkoder
 • Forbrukerrapporteringsbyråer og andre selskaper som har forretningsforbindelser med oss, for eksempel våre franchisetakere og forretningspartnere, inkludert flyselskaper, hoteller og forsikringsselskaper
 • Kravhåndteringsfirmaer (enten tilknyttede selskaper eller tredjeparter)

5.3 Utleieren samler også inn personopplysninger fra følgende kilder:

(a) Franchisegivere av/franchisetakere til varemerket HERTZ;

(b) Kredittopplysningsselskaper og banker;

(c) Forsikringsselskaper;

(d) Leverandører av bonus-/lojalitetsprogrammer;

(e) Din arbeidsgiver, der det er aktuelt;

(f) Offentlige registre, veitrafikkregisteret, den norske statens personadresseregister.

(g) Bilutleiefirmaene i Norge – bare et «ja» innhentes hvis du står på listen, se mer nedenfor under punkt 1(f);

 

6. Hva skjer hvis du ikke gir oss dine personopplysninger?

Noen av de personopplysningene du gir oss, er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen som vi inngår når du leier et kjøretøy av oss. Hvis du velger å ikke å gi oss visse personopplysninger, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi er tvunget til å nekte deg å leie et kjøretøy. Hvilke opplysninger som er obligatoriske å gi oss for at du skal kunne bruke våre tjenester, vil fremgå i forbindelse med at vi spør deg om dem.

 

7. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

For å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor, og i samsvar med det som står nedenfor, vil utleieren dele dine personopplysninger med følgende mottakere.

7.1 Tredjeparter

(a) For å levere tjenester til deg: Vi deler dine personopplysninger mellom oss, våre representanter, franchisetakere til og franchisegivere av varemerket HERTZ (Hertz Corporation/Hertz Europe Limited) og andre selskaper for å levere tjenester til deg, herunder:

 • Foreta reservasjoner
 • Behandle og/eller bekrefte transaksjonene dine
 • Forbedre utleietjenester, f.eks. tjenester som tilbys i forbindelse med Hertz’ medlemsprogram
 • Tilby kundesupport
 • Fakturabehandling i forbindelse med leie og medlemskap
 • Av hensyn til kundetilfredshet og markedsundersøkelser for å forbedre våre tjenester

(b) For å dele med selskaper du bruker: Vi deler dine personopplysninger med selskaper du bruker i forbindelse med at du leier kjøretøy av oss, herunder:

 • Din kredittkortleverandør og andre selskaper som behandler avgiftene dine
 • Mellomledd du bruker, f.eks. et reisebyrå / reisemegler, i forhold til en eller annen side av kjøretøyleien
 • Hver leverandør av et medlemskap som du belønnes med for å leie av oss, f.eks. bonusprogram
 • En sponsororganisasjon som betaler hele eller en del av leieavgiftene dine

(c) Beskyttende og juridiske grunner: Vi kan bruke, dele og formidle dine personopplysninger av juridiske grunner som vi anser å være nødvendige eller hensiktsmessige, herunder:

 • Følge gjeldende lover og rettslige prosesser
 • Behandle, håndtere eller på annen måte svare på skadeserstatningskrav, inkludert person- eller tingskade
 • Hente våre kjøretøy tilbake eller få tilbake penger, f.eks. inkassobyråer
 • Svare på forespørsler fra offentlige organer og myndigheter
 • Iverksette våre vilkår
 • Beskytte våre rettigheter, vår integritet, sikkerhet eller eiendom og/eller tilsvarende for våre datterselskaper, dine eller andres
 • Beskytte vår virksomhet eller virksomheten til våre datterselskaper
 • Gjøre det mulig for oss å kunne iverksette tilgjengelige sanksjoner eller begrense de skadene vi kan pådra oss

(d) Dele med våre tjenesteleverandører og representanter: Vi kan bruke andre selskaper, f.eks. våre tjenesteleverandører eller representanter til å handle på våre vegne og hjelpe oss i vår virksomhet og utføre tjenester for oss i henhold til våre anvisninger. Disse tjenestene kan omfatte drift av nettsteder eller databaser, applikasjoner på våre sosiale medieplattformer, konkurranser og andre kampanjer for oss, markedsføring på e-post, gjennomføring av dataanalyser og kundetilfredshetsundersøkelser eller andre undersøkelser. Vi vil jobbe for å kreve av våre tjenesteleverandører og representanter at de skal opprettholde egnede sikkerhetsstandarder for å beskytte dine personopplysninger og bruke de personopplysningene vi gir dem, bare til de formålene vi angir.

(e) Dele som følge av selskapshendelser: Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter i forbindelse med en eventuell eller faktisk omorganisering, fusjon, et salg, samarbeidsprosjekt, oppdrag, overdragelse eller en annen disposisjon av hele eller en del av vår virksomhet, våre eiendeler eller aksjer (også i forbindelse med konkurs eller lignende).

(f) Forsikringsselskap; og

(g) din arbeidsgiver, der det er aktuelt.

7.2 Kommer vi til å overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS?

Utleieren kan overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, bl.a. til USA. Hvis EU-kommisjonen ikke har bestemt at et land som dine personopplysninger overføres til, har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for dine personopplysninger, vil vi innføre egnede sikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger beskyttes i tilstrekkelig grad uansett hvilket land de overføres til. Disse sikkerhetstiltakene kan være å sikre at mottakeren (i) er i et land som har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå, (II) omfattes av EU-kommisjonens standardavtale eller (III) er tilknyttet Privacy Shield. Overføring som skjer til Hertz Corporation (franchisegivere av varemerket HERTZ), er knyttet til Privacy Shield, noe som betyr at overføring av opplysninger til USA omfattes av disse reglene.

Hvis du vil vite om vi har overført dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, hvilke land vi har overført dine personopplysninger til og hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for overføringen, kan du kontakte oss ved å sende en skriftlig forespørsel til oss via de kontaktopplysningene som er angitt i punkt 11.

 

8. Sikkerhet

 

8.1 Sikkerhetstiltak

Informasjonen lagres og nås via forskjellige steder og skytjenester. Servere som lagrer informasjon, finnes først og fremst i Europa og USA, selv om lagring kan skje på andre steder. Vi bruker egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å (a) beskytte personopplysninger mot tap, tyveri, uautorisert bruk, avsløring eller modifisering, og (b) sikre integriteten til dine personopplysninger. For å hjelpe oss med å beskytte din integritet bør du holde hemmelig innloggings-ID og passord, medlemsnummer eller annen identifikasjon eller informasjon du kanskje har stilt inn eller oppgitt i forbindelse med deltakelse i eller bruk av våre produkter, tjenester eller nettsteder.

8.2 Overføringer

Som du kanskje vet, er det ingen helt sikker metode for overføring eller lagring av data. Det er risiko forbundet med alle typer overføring (f.eks. tap, feil, avlytting og misbruk av data som overføres), noe som skyldes at de ulike måtene å overføre på skiller seg fra hverandre (f.eks. post, telefonsamtaler, tekstmeldinger, faks og overføringer via Internett eller trådløse nettverk). Hvis du har grunn til å tro at en konto hos oss ikke lenger er sikker, må du kontakte oss umiddelbart.

Vi prøver å finne en balanse mellom sikkerhet for dataene dine og bekvemmelighet for deg. Som et resultat kan vi iblant bruke en kommunikasjonsmetode som er mindre sikker enn et mindre bekvemt alternativ. Vi kan for eksempel sende en e-post eller en tekstmelding i ukryptert form (det vil si umiddelbart lesbar) fordi mange av våre kunder ikke har tilgang til kryptert (dvs. kodet) e-post eller krypterte (kodede) meldinger. Det betyr at meldingen vår, hvis den er feil eller blir avlyttet, kan leses lettere enn krypterte meldinger. Slike meldinger kan inneholde personopplysninger. Ikke ta med konfidensiell informasjon, f.eks. kredittkortnummer eller passord for kontoen, i noen e-post eller tekstmelding du sender til oss eller på et innlegg du skriver på en allment tilgjengelig plattform på en tredjeparts sosiale nettverk, spesielt siden alle slike innlegg umiddelbart blir offentlige. For en sikrere måte å kommunisere med oss ​på​via Internett, vennligst klikk på lenken «Kontakt oss» på vårt nettsted.

 

9. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår nettserver og lagres på nettleseren eller enheten din. På hertz.no bruker vi følgende informasjonskapsler:

Nødvendige informasjonskapsler Noen informasjonskapsler er avgjørende for driften av nettstedet vårt. Uten dem ville du ikke være i stand til å navigere på nettstedet og bruke noen av dets funksjoner. Nødvendige informasjonskapsler gjør at informasjon du gir og beslutninger du tar om leie av kjøretøy blir husket fra en side til den neste i bestillingsprosessen. Siden disse informasjonskapslene er nødvendige, kan vi ikke gi deg mulighet til å deaktivere dem på nettstedet vårt.
Funksjonskapsler Vi bruker funksjonskapsler for å huske valgene du har foretatt ved tidligere besøk og endringer du har foretatt for å tilpasse nettstedet til dine ønsker. Vi bruker også funksjonskapsler for å gi deg bedre tjenester slik at du kan se en video på nettet. Informasjonen som disse informasjonskapslene samler, er anonymisert og brukes bare i forhold til det nettstedet.
Ytelseskapsler Vi bruker ytelseskapsler for å analysere hvordan våre besøkende bruker nettstedet vårt og for å overvåke nettstedets ytelse. Dette gir oss muligheten til å gi deg en bedre opplevelse ved å tilpasse tilbudet vårt og raskt identifisere og løse eventuelle problemer. Disse informasjonskapslene samler ikke inn informasjon som identifiserer en besøkende. All innsamlet informasjon aggregeres og er derfor anonym og brukes bare til å forbedre hvordan nettstedet vårt fungerer.
Reklamekapsler Hertz og våre annonsører kan bruke informasjonskapsler for å vise annonser som vi tror er relevante for deg og dine interesser. De brukes til å begrense antall ganger en annonse vises, og til å måle hvor effektiv annonsekampanjen er. Vi kan også bruke informasjonskapsler plassert av reklamebyråer som kan registrere at du har besøkt dette nettstedet, og dele denne informasjonen med andre reklamebyråer for å gjøre det mulig å sende målrettede annonser til datamaskinen din.
Tredjeparts

informasjonskapsler

Tredjeparts informasjonskapsler stilles inn av noen andre enn oss. For eksempel kan nettstedet vårt ha innhold som er integrert fra f.eks. YouTube og bannere som leveres til oss via nettverket til en reklamepartner. Disse nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler.

 

Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler eller endre innstillingene for informasjonskapsler på vår nettside, kan du gå til lenken Administrer informasjonskapsler nederst på nettsiden for å få full informasjon og angi dine innstillinger.

Våre nettsider er ikke rettet inn mot personer under 13 år, og vi samler ikke inn personopplysninger bevisst fra slike personer.

10. Hvilke rettigheter har du?

Nedenfor følger en oppsummering av rettighetene dine. Det koster deg ingenting å bruke disse rettighetene, og du kan bruke dem ved å kontakte oss via de kontaktopplysningene som er angitt i punkt 11. Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål om rettighetene dine.

Vær oppmerksom på at utleieren alltid vil foreta en vurdering av en forespørsel om å bruke en rettighet for å avgjøre om forespørselen er berettiget. Alle rettigheter som angis nedenfor, er ikke absolutte, og det kan gjøres unntak.

I tillegg til rettighetene som angis nedenfor, har du alltid rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet om utleierens behandling av dine personopplysninger.

(a) Rett til tilgang. På forespørsel har du rett til å motta en kopi av dine personopplysninger som utleieren behandler, og dessuten til å motta ytterligere informasjon om utleierens behandling av dine personopplysninger.

(b) Rett til korrigering. Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert og/eller supplert hvis de er feil og/eller ufullstendige.

(c) Rett til sletting. Du har rett til å be utleieren om å slette dine personopplysninger uten unødig opphold i følgende situasjoner:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige til de formålene de ble innhentet for eller på annen måte behandlet.
 • Du tilbakekaller ditt samtykke til behandlingen, og det er intet annet rettslig grunnlag for behandlingen.
 • Du kommer med en berettiget protest mot behandlingen av dine personopplysninger.
 • Personopplysninger er ulovlig behandlet.
 • Eller sletting er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

(d) Rett til begrensning av behandling. Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i følgende situasjoner:

 • Riktigheten av personopplysningene blir undersøkt.
 • Behandlingen er ulovlig eller ikke lenger nødvendig for formålet med behandlingen, men du motsetter deg sletting av personopplysninger, og i stedet ber du om begrensning av behandlingen.
 • Utleieren trenger ikke personopplysningene lenger, men du trenger personopplysningene for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.
 • Eller du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger, og denne protesten undersøkes nærmere.

(e) Rett til dataportabilitet. Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene om deg som du har oppgitt til utleieren, for å overføre disse til en annen tjenesteleverandør hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale.

(f) Generell rett til å takke nei. Du har en generell rett til når som helst å takke nei til slik behandling av dine personopplysninger som er basert på utleierens berettigede interesse. Hvis du takker nei, må vi vise at vi har overbevisende berettigede grunner for slik behandling, eller at vi trenger personopplysningene for å fremsette, hevde eller forsvare rettslige krav.

(g) Rett til å takke nei til direkte markedsføring. Du har rett til når som helst å takke nei mot slik behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Hvis du gjør dette, vil utleieren ikke fortsette å behandle dine personopplysninger til slike formål.

 

11. Hvordan kan du kontakte oss?

Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter:

First Rent a Car Norway AS
Lysaker Torg 35, 1326 Lysaker, Norge
Telefon: 22 10 00 00
E-post: personvern@hertz.no

 

12. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst uavhengig av årsak ved å legge ut en endret versjon på nettstedet vårt eller på egnede applikasjoner eller andre nettsteder. Slike endringer vil gjelde fra publisering, men vil ikke få tilbakevirkende kraft. Når vi gjør en vesentlig endring, vil vi oppgi datoen for slik oppdatering på den innledende siden ovenfor og informere deg om dette på nettstedet.